Jason & Julie Carson, Senior Pastor,  jason@encountermv.com

Jason & Julie Carson, Senior Pastor, jason@encountermv.com

 Julia Schmaltz, Director of Operations,  julia@encountermv.com

Julia Schmaltz, Director of Operations, julia@encountermv.com

 David Toney, Worship Leader,  david@encountermv.com

David Toney, Worship Leader, david@encountermv.com

 Sean & Bree Yazdizadeh, Young Adults

Sean & Bree Yazdizadeh, Young Adults

 Kathleen Deason, Events

Kathleen Deason, Events

 Amy Hakola, Teacher Blessings

Amy Hakola, Teacher Blessings

 David & Amanda Blake, Elder

David & Amanda Blake, Elder

 Nick & Stephanie Longcob, Elder

Nick & Stephanie Longcob, Elder

 Len & Lori West, Elder

Len & Lori West, Elder

 Steve & Jill Primm, Elder

Steve & Jill Primm, Elder

 Greg & Lynn Goble, Elder

Greg & Lynn Goble, Elder